Bpm Juristfirma søger Samarbejdspartnere. Psykologer, Advokater,Social Rådgiver. B2B i Danmark / Sverige

Mail.Peter.knudsen@bpm-juristfirma.se

Selvstændige , Psykologer , Advokater, Social Rådgiver

I har høj faglig viden og Etik, eller ønsker at få det.

Som Psykolog har du har erfaring, med disse 4 områder eller ønsker at få det.

The Attachment System
Personality Disorder Pathology
Family Systems Therapy
Complex Trauma

Du har egen Psykolog Praksis, du brænder for hjælpe familier og børn i Høj konflikt. Arbejds område. Børne undersøgelser ,Vurdering, Diagnose og Behandling i sager med Psykisk vold, fra en nær relation , en tværgående generational koalition.

I ønsker at være forbilled for Jeres profession , Du har ingen problemer med lærer fra dig, og er ikke bange for at tage en udfordringer op, som fejl diagnose af Børn i sager om Psykisk vold.Tjenestefejl, Etiske klager.

Disse sager kræver speciel psykologisk viden og erfaring med de nævnte områder. Vi Søger for du er fuldstændig opdateret indenfor de 4 område,

Som Advokat kommer du til at arbejde med Straffeloven, Service Loven , Forvaltningsret, og den nye lov paragraf 243, Du ønsker at arbejde med Børns ret til, ikke at blive udsat for psykisk vold.Straffelov.

Bruxelles, den 23. juli 2003

Administrativ reform: Kommissionen foreslår en forbedret ordning for tjenestemænds finansielle ansvar

Europa-Kommissionen vedtog i dag et udkast til retningslinjer for tjenestemænds personlige finansielle ansvar, hvis det bevises, at de ved grove personlige fejl har skadet EU’s finansielle interesser. Disse forslag blev fremsat i hvidbogen fra marts 2000, og i forlængelse af den nye finansforordning, som trådte i kraft den 1. januar 2003, fastsættes ved den afgørelse, der er truffet i dag, gennemførelsen af reformens konkrete foranstaltninger. Udkastet til retningslinjer vil, så snart disse gennemføres, føre til en forbedring af den finansielle forvaltnings mekanismer og til en styrkelse af tjenestemændenes bevidsthed om deres personlige finansielle ansvar. I disse retningslinjer redegøres der i detaljer for, i hvilke tilfælde tjenestemænd kan holdes ansvarlige for tab, som påføres EU’s budget, og deres finansielle ansvars omfang og grænser defineres klart. Det fastsættes, at tjenestemænd kan pålægges at erstatte tab, som de har påført Fællesskabet forsætligt, eller som er en følge af grov uagtsomhed, men det fastslås samtidig, at en tjenestemand ikke hæfter for åbenlyse fejltagelser, som kun har begrænsede virkninger. Udkastet til retningslinjer vil nu blive drøftet med personalets repræsentanter, hvis synspunkter der vil blive taget hensyn til i fuldt omfang, før de endelige retningslinjer vedtages.

I en kommentar til forslagene udtalte Neil Kinnock, næstformand med ansvar for administrativ reform: “Med vedtagelsen af udkastet til disse retningslinjer understreger Kommissionen, at den er fast besluttet på at sikre yderligere forbedringer af sin finansielle forvaltning ved at styrke hele institutionens bevidsthed om og forståelse af det finansielle ansvars betydning. Principperne for erstatningsansvar blev opstillet i den finansforordning, som trådte i kraft ved årets begyndelse, og udkastet til retningslinjer følger naturligt af disse bestemmelser. Tjenestemændenes forpligtelser er klart formuleret, og udkastet til retningslinjer indeholder også garantier for, at en tjenestemand, der handler i god tro, ikke skal hæfte for en fejl, der ikke skyldes grov uagtsomhed. Da der i enhver organisation må forventes at ske fejl af og til, gøres det på denne fornuftige måde klart for alle, at det er bedre at tilskynde til, at fejl indberettes på et tidligt stadium, fremfor at løbe den risiko, at de tilsløres så længe, at de bliver til virkelige problemer.”

Artikel 22 i vedtægten drejer sig om tjenestemandens erstatningsansvar i forbindelse med tab, som påføres Fællesskaberne som følge af grove personlige fejl ved udøvelsen af eller i forbindelse med hans hverv. Artikel 22 finder anvendelse, når alle de følgende betingelser er opfyldt:

  • en retlig forseelse, der ikke alene omfatter en overtrædelse af vedtægten, men også en overtrædelse af et sæt regler, herunder finansielle bestemmelser og almindelige retsregler
  • et tab, der er påført Fællesskaberne
  • en personlig fejl
  • en alvorlig forseelse; en forsætlig fejl, med hvilken en tjenestemand forsætligt påfører Fællesskaberne et tab. I tilfælde af påstand om grov uagtsomhed anvendes en snæver definition, og Kommissionen skal gennemføre en undersøgelse i hvert enkelt tilfælde.

I udkastet til retningslinjer er det fastsat, at det kan kræves af en tjenestemand, der bevisligt har begået uregelmæssigheder, at han hæfter for tabet, samt at sagen kan forfølges strafferetligt og med en disciplinærsag, men det siges også klart, at Kommissionen kun vil tage artikel 22 i anvendelse, hvis der er tale om en grov personlig fejl. Denne bestemmelse vil sikre, at Kommissionens tjenestegrene kan fungere korrekt, idet den støtter tjenestemændenes initiativ og tilskynder dem til at påtage sig opgaver, som omfatter et vidtgående ansvar. En simpel fejl vil ikke i sig selv medføre, at tjenestemanden stilles over for et erstatningsansvar.

Et erstatningsansvars omfang afhænger af den begåede forseelses alvor og følger. I tilfælde af en forsætlig fejl skal der kræves erstatning for det fulde tab. I tilfælde af en grov personlig fejl som følge af grov uagtsomhed vil Kommissionen normalt tilstræbe en løsning, der står i et passende forhold til tjenestemandens fejl, og fastsætte tjenestemandens erstatningsansvar derefter. Det er klart, at disse interne bestemmelser anvendes uafhængigt af eventuelle andre sanktioner, der måtte blive resultatet af enhver anden retsforfølgelse.

Som Social rådgiver;

Skal du bistår i Sager om paragraf 243, Serviceloven, Forvaltning loven. Forældre og Børns rettigheder bliver fortsat krænket af kommunerne, som desvære opfordre forældrene, til at sende deres sag til familierets huset. det er ikke et samvær, forældremyndigheds problem . Psykisk vold er job for Politi og kommune, ligesom seksuelle overgreb.

I Skal Alle bistår forældre, Børn , Domstole,Politi efterforskere, Psykologer, kommuner, familierets huse, i sager med Psykologisk overgreb på børn og psykisk vold. som skaber Development pathology Personality disoder pathology og Delusional-Psychiatric i Barnet.

Arbejdet med de Danske Domstole,Politi, familierets huse, kommuner, Familie undersøgelser , Vurderinger, Diagnose og behandling er honorar betalt på Faktura.

Manglende besiddelse af faglig viden, inden for disse fire områder af videnskabeligt og fagligt begrundet viden, ved undersøgelser, diagnosering og behandling af tilknytning relateret familie patologi, der involverer det psykologiske sammenbrud og efterfølgende dysfunktionel stabilisering af en narcissistisk / Borderline skilsmisse vil sandsynligvis repræsentere praksis af det general sundhedspersonale, det ligger uden for deres faglige kompetence område.

Vi leder ikke efter “forældrefremmedgørelse” – vi leder efter en tilknytning relateret patologi skabt af en tvær generationel koalition med en narcissistisk / (borderline) forældre. Dette diagnostiske billede vil have meget karakteristiske indikatorer, og det oprettede billede vil være af tre katte, der leger i haven.

Den diagnostiske kompleksitet er netop derfor, at denne patologi kræver specialiseret faglig ekspertise indenfor fire fagområder af professionel psykologi:

Vedhæftning/tilknytning systemet;
Personlighedsforstyrrelse patologi;
Familie system patologi;
Kompleks traume patologi.

Dette er ikke en patologi for den uvidende.

Craig Childress, Psy.D.
Klinisk psykolog, PSY 18857

Bpm Juristfirma
Direktør Peter Knudsen