Terms & Conditions

GDPR

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen – GDPR (2016/679/EG)
Jurist byrån Bpm Jurist byrå AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med bedrivande av Jurist verksamhet eller som annars behandlas i kontakt med leverantörer, myndigheter och samarbetspartners.
Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men om så inte sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi då inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvätts kontroll.

Vi behandlar personuppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att det är nödvändigt för fullgörandet av ett avtal, en rättslig förpliktelse eller efter lämnat samtycke.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.
Personuppgifter kan komma att överföras mellan Jurist byråns olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvätt kontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Juristbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Bpm Juristfirma enligt Vägledande regler för god etisk skik , under en tid om 5 år från dagen för ärendets slutförande, Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Bpm Juristfirma AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.
Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direkt marknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.
Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.
Bpm Jurist byrå AB:s kontaktperson för dataskyddsregler är Peter Knudsen .nås endera via peter.knudsen@bpm-juristfirma
Kontakta oss på info@bpm-juristfirma.se. eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Bpm Juristfirma , Bpm Juristfirma AB, xxxxxx-xxxx holkevägen 31 -23 23191 Trelleborg 076-5772835 www.bpm-juristfirma.se  info@bpm-juristfirma.se